Santa’s contest winners

Congrats on the winners!!

#1 sagancola 788 votes
#2 Kayture 566 votes
#3 Atotia Alverez 302 votes